Online sale free delivery! 

.

Mini Cart

Returns & Exchanges

ขั้นตอนของการขอคืนสินค้า

ขั้นตอนที่1: ลูกค้าแจ้งปัญหาเบื้องต้นมาทาง i-CHANGED ผ่านช่องทาง

โทร: 02-206-9800

Line@: @ichanged

Facebook: iCHANGED

E-mail: support@i-changed.com

      หลังจากลูกค้าแจ้งปัญหาเบื้องต้นแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มการรับคืนสินค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยแนบเอกสารพร้อมแบบฟอร์มการรับคืนสินค้าดังนี้

**กรุณาแนบรูปถ่าย**

1. กรณีแพ้สารประกอบในผลิตภัณฑ์

     1.1 แนบรูปถ่ายบริเวณที่มีอาการแพ้                                                  

     1.2 รูปใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

2. กรณีสินค้าจัดส่งไปไม่ถูกต้อง, ชำรุด, แตกหัก

     2.1 แนบรูปถ่ายสินค้าที่จัดส่งผิด หรือ สินค้าที่ชำรุด, แตกหัก          

     2.2 รูปใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

       เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปภาพส่งกลับไปยังอีเมลของ i-CHANGED เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปภายใน 7 วัน

ขั้นตอนที่2: เจ้าหน้าที่จะยืนยันการรับเรื่องเบื้องต้น เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีที่ 1 ลูกค้าแพ้สารส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

1. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่ระบุว่าแพ้สารสกัดจากผลิตภัณฑ์จริง

2. ใบเสร็จการรักษา

3. สำเนาหน้า Book Bank (เพื่อคืนเงินเข้าบัญชี)

กรณีที่ 2 สินค้าที่จัดส่งไปไม่ถูกต้อง, ชำรุด, แตกหัก

ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่มีปัญหาคืนครบทุกชิ้น หากสินค้ามีของแถมจะต้องนำส่งคืนมาด้วย จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการรับเรื่อง เพื่อให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ข้างต้นมายังทางบริษัทเพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 3: การส่งสินค้าคืนกลับมาทางบริษัท และการเปลี่ยนสินค้า/การคืนเงิน

1. ทำการตรวจสอบเอกสารและสินค้า ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน นับจากบริษัทได้รับสินค้าคืนกลับมา

2. เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง

 - กรณีที่ ลูกค้าแพ้สารส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ จะได้รับเงินคืนภายใน 15 วัน นับจากได้รับ E-mail ยืนยัน

 - กรณีที่ สินค้าที่จัดส่งไปไม่ถูกต้อง, ชำรุด, แตกหัก จะได้รับเงินคืนภายใน 7 วัน นับจากได้รับ E-mail ยืนยัน